Pozvánka na 2. čiastkovú schôdzu

Výbor OUS PS Liptovská Osada pozýva členov spoločenstva, ktorí sa nezúčastnili 1. čiastkovej schôdze (dňa 13.01. 2024) na 2. čiastkovú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 24.02.2024 o 14:00 hod. v novej tanečnej sále kultúrneho domu v Liptovskej Osade. Na 2. čiastkovej schôdzi  sa uskutočnia voľby členov orgánov spoločenstva na funkčné obdobie od 01.02.2024 do 31.01.2029. Viac informácii nájdete v priloženej pozvánke.  


Výsledky volieb, ktoré sa konali na 1. čiastkovej schôdzi OUS PS Lipt. Osada dňa 13.01.2024

Výbor OUS PS Liptovská Osada zverejňuje výsledky volieb do výboru a do dozornej rady OUS PS Lipt. Osada. 

Potrebný počet hlasov na zvolenie kandidáta do výboru bol 22 653 hlasov. Žiadny kandidát nedosiahol tento počet, preto sa uskutoční 2. čiastková schôdza, kde budú svoje hlasy odovzdávať tí členovia pozemkového spoločenstva, ktorí ešte nevolili. Hlasy sa následne spočítajú.

 


Valné zhromaždenie 13.01.2024

Výbor OUS PS Liptovská Osada pozýva členov spoločenstva na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 13.01.2024 o 14:00 hod. v novej tanečnej sále kultúrneho domu v Liptovskej Osade. Na zasadnutí Valného zhromaždenia sa uskutočnia voľby členov orgánov spoločenstva na funkčné obdobie od 01.02.2024 do 31.01.2029. Viac informácii nájdete v priloženej  prihláške a oznámení o konaní volieb do orgánov spoločenstva.   

Stanovisko OUS PS k odstráneniu chatky v lokalite Marošová 

Na niektorých sociálnych sieťach boli v posledných dňoch zverejnené informácie, resp. správy o odstránení chatky v lokalite Marošová. Základné informácie od autora správy, ako aj niektoré reakcie obsahujú okrem zavádzajúcich informácii aj nemiestne urážky na adresu členov vedenia OUS PS.

Vedenie OUS PS považuje za potrebné vydať oficiálne stanovisko k riešeniu stavby- chatky v lokalite Marošová.

Chatka bola postavená na pozemkoch, ktorých obhospodarovateľom je OUS PS Lipt. Osada ako nelegálna stavba. V posledných rokoch chatku nenavštevovali len rodiny s deťmi, prípadne obyvatelia obce, ktorí sa zastavili počas prechádzky lesom, aby si oddýchli, ale aj rôzni „ obdivovatelia „ , ktorý sem nechodili obdivovať krásu okolitej prírody, o čom svedčí aj niekoľko zásahov policajnej hliadky a RZP. Často sa tu zastavovali rôzni „ cezpoľní“ dokonca aj návštevníci zo zahraničia, ktorí sa na mieste zdržiavali aj niekoľko dní až týždňov a svojim nevhodným správaním ohrozovali majetok vlastníkov (zakladaním ohňa aj v čase zvýšeného rizika požiaru) a častokrát aj svoj život (užívaním návykových látok), na čo bolo vedenie urbáru upozornené aj miestnymi obyvateľmi obce- návštevníkmi tejto lokality.

Bolo potrebné prevziať zodpovednosť a zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov, ako aj ochranu okolitej prírody. Záujmom vedenia urbáru bolo zachovať existujúcu chatku, „zlegalizovať“ ju, starať sa o jej prevádzku a zveľadiť ju. Oslovili sme zhotoviteľa stavby a pozvali sme ho na stretnutie . V rámci tohto stretnutia sme spoločne zvažovali viaceré možnosti, ktoré by viedli k riešeniu. Prijatie rozhodnutia odstrániť stavbu nebolo jednoduché a vedenie OUS ho prijalo na návrh zhotoviteľa. Bola to teda dohoda, na ktorej sa zhodli členovia výboru a aj samotný zhotoviteľ. Svedčí o tom aj fakt, že stavbu zhotoviteľ odstránil aj napriek tomu, že mu nebolo doručené oficiálne rozhodnutie vedenia OUS PS o odstránení stavby.

Je potrebné zdôrazniť, že postoj OUS PS vyplýva z jeho základnej úlohy chrániť a zveľaďovať majetok členov spoločenstva.Vedenie OUS PS Liptovská Osada informuje svojich členov (vlastníkov pozemkov
dotknutých zamýšľanou ochranou)  o zámere vyhlásenia zón NP Veľká Fatra. V prílohe zverejňujeme:
  • Oznámenie zámeru vyhlásenia zón NP Veľká Fatra z Okresného úradu Žilina 
  • Zoznam E-parciel katastrálneho územia L. Osada, ktoré zasahujú (časťou alebo celé) do NP Veľká Fatra
  • Zoznam C-parciel katastrálneho územia L. Osada, ktoré zasahujú (časťou alebo celé) do NP Veľká Fatra
  • Pripomienky k zámeru vyhlásenia zón NP Veľká Fatra

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte vedenie OUS PS Lipt. Osada mailom na urbarosada@gmail.com. 


Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na telefónnom čísle 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.