Vítame Vás na stránke Osadského urbárskeho spolku!

Pozemkové spoločenstvo obhospodaruje nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností      v Ružomberku na listoch vlastníctva 1272, 1718, 1926,1927, 2257, 2970, 3958, 3983.  Celková výmera pozemkového spoločenstva je 6 077 592 m2. Z toho 446 há 24 ár sú lesné plochy, ostatná plocha 26 há je v nájme Poľnohospodárskeho družstva Liptovská Osada ako pasienky a 29 há, 99 ár a 68 m predstavujú vodné plochy, lesné cesty a ostatná plocha. Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2257 v celkovej rozlohe 9 há, 92 ár, 46  m2  sú  pozemky nachádzajúce sa v intraviláne obce Liptovská Osada. Jedná sa o vodné plochy, miestne komunikácie a ostatné plochy. Súčasťou spoločnej nehnuteľnosti sú aj pozemky
na LV č. 6533 v katastri obce Liptovská Lúžna.