Začiatky osadského urbáru...

Najstaršie informácie o urbári Liptovskej Osady dokumentujú urbáre likavského panstva z roku 1523, 1546 a 1620. Pozemky nepatrili poddaným, vlastnilo ich panstvo. Poddaní ich len využívali, za čo boli povinní odvádzať dávky vo forme peňazí, naturálií alebo roboty. 

Obdobie od polovice 16. storočia je na našom území charakterizované lesníctvom a salašníctvom. 

V roku 1565 bolo vydané nariadenie o valachoch hradu Likava, ktorí narobili veľké škody v lesoch v údolí Revúcej. Bol vydaný predpis, ktorý vymedzoval plochu na lesy a na pasenie zvlášť. Nie je jasné, prečo sa obec vôbec nespomína v urbároch likavského panstva roku 1646. Územie Liptovskej osady sa popisuje v komore „Hričkou“.                     

Najvýznamnejšou reformou, ktorá upravovala povinnosti poddaných voči zemepánom bola reforma Márie Terézie, tzv. Tereziánsky urbár z roku 1767, ktorej predchádzalo spracovanie „Tereziánskeho katastra“ v roku 1748.             

V Tereziánskom urbáre sa v Liptovskej stolici spomína „Oszada“. Išlo o súpis pozemkového majetku a povinností poddaných na území dnešnej Liptovskej Osady.   

Ďalší významný medzník je rok 1848, kedy je zrušené poddanstvo. Majiteľmi pôdy, ktorú doteraz užívali, sa stávajú poddaní sedliaci. Tí sú zviazaní spoločným vlastníctvom a užívaním lesov a pasienkov.  

Spoločenské zmeny a schválenie zákona z roku 1949 mali za následok, že urbársky majetok prešiel do vlastníctva štátu rozhodnutím OPLH býv. rady ONV v Liptovskom Mikuláši zo dňa 7. 6. 1958.  

Až v roku 1991 sa začalo pracovať na vrátení urbárskych nehnuteľností pôvodným vlastníkom. 

Prvé valné zhromaždenie vtedajšieho urbáru sa uskutočnilo 6. októbra 1991. 

Podpísaním dohody o vydaní majetku bývalým urbárnikom obce Liptovská Osada dňa 10. 3. 1992 so Severoslovenskými lesmi bolo vrátené užívanie a ukončený nájomný vzťah k lesným pozemkom, lesným porastom, ostatným plochám.

Zápis do registra pozemkových spoločenstiev bol vykonaný na Obvodnom úrade v Ružomberku v zmysle zák. č. 181/1995 Z.z. dňa 22.2.1996 pod číslom Sbs. 03/1996 s názvom Osadský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada. 

Od roku 2014 je spoločenstvo preregistrované na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.

                                                      

                                                                                Spracovala Mgr. Ľubica Štrbáková